รายละเอียดโครงการฯ

..Detail..

สมัครการประกวด

..Register..

eHealth คือ เทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ ICT ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรมและปลอดภัย

การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์
มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอ
ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)หรือโมบายแอพพลิเคชั่น
(Mobile Application) หรือนวัตกรรมอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่าง
ง่ายและรวดเร็ว มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเอง ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งสร้างความเป็นธรรม
ความเสมอภาคในการขอใช้บริการ “อยู่ที่ไหนก็รู้ข้อมูลได้”
.
.