Contact Information:

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี


อีเมล: mhealth@moph.mail.go.th
เบอร์โทร: 02-590-1207
เบอร์ติดต่อภายใน: ดาวน์โหลด
.
.